Nasza misja:


Przedszkole zapewnia każdemu dziecku możliwość wszechstronnego rozwoju jego talentów i zdolności bez nacisków i przymusu, a poprzez rozbudzanie jego ciekawości i naturalnej potrzeby poznawania otaczającego świata.

Get Adobe Flash player

20.05.2024

 

DEKLARACJA DOT. ZGŁOSZENIA DZIECKA  NA DYŻUR WAKACYJNY

 W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCYMI SIĘ WAKACJAMI

 BARDZO PROSIMY PRACUJĄCYCH RODZICÓW O ZGŁOSZENIE

 - DZIECI, KTÓRE BĘDĄ KORZYSTAŁY

 Z USŁUG PRZEDSZKOLA W CZASIE WAKACJI

 

PODANIE NAM PRZEZ PAŃSTWA TAKIEJ INFORMACJI

POMOŻE W ORGANIZACJI PRACY PRZEDSZKOLA

 

 BĘDZIE MOŻNA USTALIĆ URLOPY PRACOWNIKÓW

ORAZ ZABEZPIECZYĆ ILOŚĆ WYŻYWIENIA DLA DZIECI

 ZGŁOSZENIA PROSIMY DOKONAĆ W TERMINIE

 DO 14 CZERWCA 2024 r.

 

DEKLARACJE DOT. ZGŁOSZENIA DZIECKA NA DYŻUR WAKACYJNY

 SĄ DO POBRANIA W PRZEDSIONKU PRZEDSZKOLA (W PUDEŁKU NA STOLIKU)

 

Wnioski zainteresowani rodzice składają do skrzynki podawczej umieszczonej w starej części budynku

 

w terminie do 14 czerwca 2024 r.

 

Deklaracja zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny ( wniosek  do pobrania)- kliknij tutaj

 

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 021.9.2021

Dyrektora Przedszkola w Bytomiu Odrzańskim z dnia 27 maja 2021 r

 

 PROCEDURA DOT. ZGŁOSZENIA DZIECKA NA DYŻUR WAKACYJNY

 § 1

 1. Przedszkole jest placówką nieferyjną, funkcjonuje przez cały rok szkolny.

 2. W okresie przerw świątecznych, wakacji, ferii przedszkole prowadzi zajęcia opiekuńcze dla dzieci,

których rodzice zgłaszają taką potrzebę.

Zgłoszeń dokonuje się terminie wyznaczonym przez dyrektora przedszkola

3. Dyżur wakacyjny organizuje się dla dzieci uczęszczających do Przedszkola w Bytomiu Odrzańskim.

§ 2

1. Okres wakacji trwa od 1 lipca do 31 sierpnia każdego roku kalendarzowego, który dyrektor przedszkola

wykorzystuje na realizację urlopów pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,

naprawy i remonty w związku z powyższym do przedszkola uczęszczają dzieci rodziców,

którzy zgłaszają potrzebę.

2. Z dyżuru mogą korzystać dzieci rodziców pracujących i tylko te dzieci, które uczęszczały do przedszkola

w roku szkolnym poprzedzający dyżur wakacyjny.

 3. W czasie wakacji każde dziecko uczęszczające do przedszkola powinno mieć wakacyjną przerwę

co najmniej dwa tygodnie.

 4.Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola

od 1 września danego roku szkolnego.

 

§ 3

 

1. W czasie dyżuru wakacyjnego tworzy się jedną lub dwie grupy.

 2. Zapisy na dyżur wakacyjny dokonywane są do dnia 14 czerwca każdego roku.

 3. Rodzice są zobowiązani do spełnienia następujących warunków przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny:

 a) złożenie deklaracji zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny do 14 czerwca każdego roku,

 b) przestrzeganie zasad ustalonych w przedszkolu, szczególnie dotyczących przyprowadzania dzieci w terminie

nie zakłócającym pracy tj. do godz.8:30,

 c) wniesienia z góry opłaty za pobyt wykraczający poza realizację podstawy programowej

oraz posiłki najpóźniej do 15 każdego miesiąca,

 d) w przypadku braku obecności dziecka w przedszkolu, wcześniejsze, telefoniczne

lub osobiste powiadomienie placówki ( w związku z zabezpieczeniem odpowiedniej ilości żywności),

brak zgłoszenia będzie skutkowało naliczeniem opłaty.

 4. Wypełnione deklaracje należy umieścić w skrzynce podawczej w starej części budynku.

 5. Intendent przekazuje dyrektorowi listę dzieci zgłoszonych na dyżur wakacyjny razem z wnioskami

do 20 czerwca każdego roku kalendarzowego.

 6. Deklaracja zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny zawiera informacje:

 - imię i nazwisko dziecka,

 - deklarowane godziny pobytu dziecka w przedszkolu oraz ilość posiłków,

 - podpisy rodziców.

 7. O przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny decyduje termin zgłoszenia.

 8. Brak złożenia deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednocześnie informacją zwrotną dla przedszkola,

że dziecko nie będzie korzystało z dyżuru wakacyjnego.

9. W kwestiach nieuregulowanych spory rozstrzyga organ prowadzący.

 

 

 

 

 

Copyright © 2024 PPBO  Rights Reserved.